Ammattikorkeakoulut

Ammattikorkeakoulut (AMK) muodostavat suomalaisen korkeakoulujärjestelmän yhdessä yliopistojen sekä tiede- ja taidekorkeakoulujen kanssa. Suomessa on 25 ammattikorkeakoulua, jotka toimivat yhteensä noin 60 eri paikkakunnalla.

Ammattikorkeakoulujen painopistealueet (Arenen RAKE-raportti 2016)

Ammattikorkeakouluista 23 toimii opetus- ja kulttuuriministeriön alaisena. Näiden lisäksi sisäasiainministeriön alaisuudessa toimii Poliisiammattikorkeakoulu sekä Ahvenanmaalla Högskolan på Åland.

Ammattikorkeakoulujen toimintaa ohjaavat erilaiset lait ja asetukset.
Ne löytyvät sähköisenä valtion säädöstietopankista: www.finlex.fi
Tärkeimpiä ovat: Ammattikorkeakoululaki 932/2014 >>
Asetus ammattikorkeakouluista 1129/2014 >>

Lisää lakeja ja asetuksia opetus- ja kultuuriministeriön sivulla >>

 

Suomen koulutusjärjestelmä

 

Ammattikorkeakoulujen tehtävät

Ammattikorkeakoulujen tehtävät määritellään ammattikorkeakoululaissa.

Ammattikorkeakoulujen tehtävänä on antaa työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin sekä tutkimukseen, taiteellisiin ja sivistyksellisiin lähtökohtiin perustuvaa korkeakouluopetusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin ja tukea opiskelijan ammatillista kasvua.
Ammattikorkeakoulujen tehtävänä on lisäksi harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä edistävää ja alueen elinkeinorakennetta uudistavaa soveltavaa tutkimustoimintaa, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä taiteellista toimintaa. Tehtäviään hoitaessaan ammattikorkeakoulun tulee edistää elinikäistä oppimista.

 

Ammattikorkeakoulujen ohjaus- ja rahoitusmalli

Tavoitteiden asettaminen

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja ammattikorkeakoulujen välisen ohjauksen keskeinen osa 1 on säännöllisesti käytävät neuvottelut, joissa ammattikorkeakoulut ja opetus- ja kulttuuriministeriö sopivat määrävuosiksi ammattikorkeakoulun tehtävistä sekä sille asetettavista keskeisistä määrällisistä ja laadullisista tavoitteista. Lisäksi sovittaisiin tavoitteiden toteutumisen seurannasta ja arvioinnista.
Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjauksella ja tavoitteidenasettamisella edistetään eduskunnan ja hallituksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämiselle asettamia keskeisiä linjauksia. Kullekin ammattikorkeakoululle asetettavien tavoitteiden lisäksi korkeakoululaitoksen yhteiset tavoitteet valmistellaan opetus- ja kulttuuriministeriön ja korkeakoulujen välisenä yhteistyönä. Ammattikorkeakoulukohtaiset tavoitteet kytkeytyvät korkeakoululaitoksen yhteisiin tavoitteisiin.
Opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuudessa toimivien ammattikorkeakoulujen ylläpitäjät jakautuvat seuraavasti:

  • kuntaenemmistöisen osakeyhtiön ylläpitämiä 18
  • yksityisomisteisen osakeyhtiön tai säätiön ylläpitämiä 5
 
Ammattikorkeakoulujen ylläpitäjäyhteisöt >>
Ammattikorkeakoulujen rahoitusmalli >>

 

Toimielimet

Ammattikorkeakoulun toimielimiä ovat hallitus ja toimitusjohtajana toimiva rehtori. Ammattikorkeakoulussa tulee lisäksi olla vähintään yksi tutkintolautakunta tai vastaava toimielin. Ammattikorkeakoulussa voi olla myös muita toimielimiä sen mukaan kuin johtosäännössä määrätään.
Ammattikorkeakoulujen perusrahoitus tulee valtiolta. Perusrahoituksesta valtion osuus on 100 %.
Ammattikorkeakoulut hakevat tämän lisäksi erillisrahoitusta yhteisiin, valtakunnallisiin kehittämishankkeisiin ja alueellisiin hankkeisiin.
Ammattikorkeakoulut hankkivat myös kilpailtua TK-rahoitusta kansallisista ja kansainvälisistä rahoituslähteistä.

 

Ammattikorkeakoulujen toiminnan ohjaus

Lakien ja asetusten lisäksi ammattikorkeakoulujen toimintaa ohjaavat OKM:n tavoitesopimukset sekä koulutus- ja tutkimuspoliittiset strategiat ja suunnitelmat

Osaaminen ja koulutus on yksi hallituksen asettamista kärkihankkeista >>

Opetus- ja kulttuuriministeriössä ammattikorkeakoulutuksesta vastaa koulutus- ja tiedepolitiikan osaston ammattikorkeakouluyksikkö. Ammattikorkeakoulut sopivat opetusministeriön kanssa tavoite- ja tulossopimuksissa kolmivuotiskaudelle asetettavista tavoitteista.
Tavoitesopimuksissa sovitaan sekä kaikkia ammattikorkeakouluja koskevista yhteisistä tavoitteista että yksittäisten ammattikorkeakoulujen omista tavoitteista. Tavoitesopimuksia käsitellään opetusministeriön ja ammattikorkeakoulujen välisissä tapaamissa ja seminaareissa. Neuvotteluprosessin aikana kuullaan myös keskeisiä sidosryhmiä.