Kansainvälisyys

Kansainvälisyys on tärkeä osa ammattikorkeakoulujen toimintaa ja sen rooli on yhä vahvistuu globalisaation tuomien haasteiden mukana. Kansainvälisyys on integroitu ammattikorkeakoulujen toimintaan ja ammattikorkeakoulut ovat kytkeneet kansainvälisyyden strategisiin toimintoihinsa.

Ammattikorkeakoulujen kansainvälinen toiminta ja yhteistyö ulottuu laajalle, mutta vahvimmat verkostot ovat luonnollisesti syntyneet Eurooppaan. Tiivistä yhteistyötä tehdään myös Aasiassa, Venäjällä ja Pohjois- ja Etelä-Amerikassa.

Ammattikorkeakoulujen kansainvälisen toiminnan tavoitteena on lisätä ja tukea opiskelijoiden, opettajien ja muun henkilökunnan kansainvälistä osaamista. Kansainvälinen toiminta toteutuu koulutuksen, tutkimuksen, työelämän ja ympäröivän yhteiskunnan yhteistyönä. Keskeisiä kansainvälisen toiminnan muotoja ovat henkilövaihdot, vieraskielinen opetus, kotikansainvälistyminen ja kansainväliset koulutus-, tutkimus- ja kehittämishankkeet.

Eurooppalaisen korkeakoulutusalueen kehittyminen eli Bolognan prosessi ja sen edellyttämät toimenpiteet ovat keskeinen osa kansainvälistä toimintaa. Bolognana prosessin tavoitteena on lisätä eurooppalaisen korkeakoulutuksen kilpailukykyä ja vetovoimaisuutta muihin maanosiin nähden.

Bolognan prosessin myötä suomalaisissa korkeakouluissa on mm. siirrytty kaksiportaiseen tutkintorakenteeseen ja opintopisteisiin sekä käyttämään opiskelijoille annettavaa tutkintotodistuksen liitettä (Diploma Supplement).

Diploma Supplement (DS) on kansainväliseen käyttöön tarkoitettu tutkintotodistuksen liite. Se sisältää lisätietoja kyseessä olevasta tutkinnosta, oppilaitoksesta sekä koulutusjärjestelmästä maassa, jossa tutkintotodistus on myönnetty. Lisätietoa Europassi -sivustolta.

Euroopan unionin komissio jakaa ns. Diploma Supplement -tunnuksia Diploma Supplementia ansiokkaasti käyttäneille korkeakouluille. Tunnus on voimassa neljä vuotta. Vuoden 2009 hakukierroksella DS-tunnuksen saivat Suomessa Laurea-ammattikorkeakoulu, Mikkelin, Pirkanmaan ja Vaasan ammattikorkeakoulut sekä Arcada. (lähde:www.europass.fi)