Virheviesti

  • Notice: Undefined index: href funktiossa include() (rivi 40 tiedostossa /home/arene/domains/arene.fi/public_html/themes/progressive/templates/progressive-cms-menu.tpl.php).
  • Notice: Undefined index: href funktiossa include() (rivi 40 tiedostossa /home/arene/domains/arene.fi/public_html/themes/progressive/templates/progressive-cms-menu.tpl.php).

AMK-koulutus

Ammattikorkeakoulutuksen ydin on työelämälähtöisyys ja ammatillisesti suuntautuvat korkeakoulut (professional higher education). Opintoina suoritetut projektit ja erilaiset hankkeet ovat keskeisiä elementtejä ammattikorkeakoulutuksessa. Ammattikorkeakoulut huolehtivat osaltaan suomalaisesta kilpailukyvystä tuottamalla eri aloille niiden tarvitsemia osaajia ja asiantuntijoita. AMK-koulutus uudistaa työelämää ja asiantuntija osaamista tutkimus- ja kehitystyössä sekä innovaatiotoiminnassa.

Ammattikorkeakoulujen koulutustarjonta on erittäin monipuolinen. Ammattikorkeakoulutuksen eri vaihtoehtoja ovat:

  • ammattikorkeakoulututkinnot nuorille ja aikuisille
  • ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
  • erikoistumiskoulutus
  • täydennyskoulutus
  • avoin ammattikorkeakoulu
  • lisäksi ammatillinen opettajankoulutus

 

Tilastotietoja ammattikorkeakoulutuksesta >>

AMK-opintojen laajuus on 210-270 opintopistettä ja opiskeluaika 3,5 - 4,5 vuotta. Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen laajuus on 60-90 opintopistettä.

Ammattikorkeakoulututkintoja voi opiskella sekä kokopäivätoimisesti nuorten koulutuksessa että työn ohessa aikuiskoulutuksena.

Suositus tutkintojen kansallisen viitekehyksen (NQF) ja tutkintojen yhteisten kompetenssien soveltamisesta ammattikorkeakouluissa (2010)

 

Opinnot

AMK-opinnoissa hankitaan osaamista ammatillisiin asiantuntijatehtäviin tutkinto-ohjelman osaamistavoitteisiin perustuen.

Opinnot ovat jakautuneet pakollisiin, vaihtoehtoisiin tai vapaasti valittaviin opintoihin. Opintoja voi suorittaa omassa ammattikorkeakoulussa tai muissa koti- tai ulkomaisissa korkeakouluissa. Opintojen on oltava korkeakoulutasoisia. 

Ammattikorkeakoulu ohjaa harjoittelua, joka voi jakaantua ajallisesti useaan osaan. Harjoittelun voi suorittaa osittain, tai kokonaan myös ulkomailla. Ammattikorkeakoulut ovat luoneet aktiivisesti yhteyksiä eri harjoittelupaikkoihin kotimaassa ja ulkomailla. Opiskelija voi hankkia harjoittelupaikkansa myös omien verkostojensa avulla.

Opinnäytetyöllä osoitetaan taidot soveltaa osaamista oman alan käytännön asiantuntija työtehtävässä. Opinnäytetyö on työelämä- käytäntölähtöinen, itsenäinen tutkimus-, suunnittelu- tai selvitystyö oman koulutusalan joltain osa-alueelta. Se voi olla esimerkiksi tutkimus, tuote tai työelämän kehittämisprojekti.

 

Opinnäytetöiden eettiset suositukset

AMMATTIKORKEAKOULUJEN OPINNÄYTETÖIDEN EETTISET SUOSITUKSET >>

OPINNÄYTETYÖPROSESSIN EETTISET SUOSITUKSET - MUISTILISTAT OPISKELIJALLE JA OHJAAJALLE >>

 

THESEUS -julkaisuaineisto

Theseus-julkaisuarkisto - ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt ja julkaisut verkossa >>

Theseus tiedote >>

Theseus rekisteriseloste (pdf) >>

EUROSTUDENT IV tutkimus esite >>

Turun ammattikorkeakoulu on julkaissut  henkilökunnalle suunnattu Digitaaliset aineistot opetuksessa -oppaan, joka sisältää ohjeet digitaalisten aineistojen hyödyntämisestä opetuksessa ja erityisesti oppimateriaaleissa. 

 

Opetuskieli

Ammattikorkeakoulututkinnon voi suorittaa suomenkielisissä, ruotsinkielisissä tai vieraskielissä koulutusohjelmissa. Vieraskielinen opetus on tarkoitettu sekä suomalaisille, että ulkomaalaisille opiskelijoille. Joitakin opintokokonaisuuksia on mahdollista suorittaa myös muulla kuin ammattikorkeakoulun virallisella kielellä. 

 

Opintojen rahoitus

Ammattikorkeakoulututkintoon johtava opetus on opiskelijalle maksutonta (L 351/2005, 26§). Muussa opetuksessa, kuten erikoistumiskoulutuksessa, voidaan periä maksuja, joiden perusteista säädetään valtioneuvoston asetuksella.

Opintoihin voi hakea valtion myöntämää opintotukea, joka käsittää opintorahan, asumislisän ja valtion takaaman opintolainan. Lisätietoa opintojen rahoituksesta Kansaneläkelaitoksen nettisivuilta sekä ammattikorkeakoulujen opintotoimistoista

 

Erikoistumiskoulutukset

Erikoistumiskoulutukset ovat aikuiskoulutuksena toteutettavia laajoja täydennyskoulutusohjelmia, joissa kehitetään jo hankittuja tietoja ja taitoja erikoistumalla johonkin oman alan osa-alueeseen syvällisesti.

Erikoistumiskoulutuksista Arenen sivuilla >>

Erikoistumiskoulutuksista OKM:n sivuilla >>

 

Täydennyskoulutukset

Täydennyskoulutuksena ammattikorkeakoulut järjestävät räätälöityjä koulutuksia, joita voidaan toteuttaa erilaisten yritysten ja yhteisöjen tarpeiden mukaisesti. Täydennyskoulutus sisältää myös kaikille avoimia ajankohtaisasioiden teemapäiviä, lyhytkursseja sekä työvoimakoulutusta. Täydennyskoulutusta voidaan tuottaa myös yhdessä muiden organisaatioiden kanssa.

Avoin ammattikorkeakoulu antaa kaikille mahdollisuuden kehittää itseään ja omaa ammattitaitoaan ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvilla opinnoilla. 
Avoin ammattikorkeakoulu tarjoaa väylän tutustua ammattikorkeakouluopintoihin ja mahdollisuuden sisällyttää suoritukset tutkintoon johtaviin opintoihin. Lisätietoa avoimen ammattikorkeakoulun mahdollisuuksista löydät täältä >>

Ammatillista opettajankoulutusta annetaan ammattikorkeakoulujen, ammatillisten oppilaitosten ja aikuiskoulutuskeskusten opettajille sekä opettajiksi aikoville. Opetus on keskitetty viiteen ammatilliseen opettajakorkeakouluun, jotka toimivat Helsingissä, Hämeenlinnassa, Tampereella, Jyväskylässä ja Oulussa.  

Lisätietoa ammattikorkeakoulujen koulutustarjonnasta löydät ammattikorkeakoulujen omilta sivuilta.
Ammattikorkeakoulut >>

 

Hankkeet

Verkkovirta - Työn opinnollistamista verkostotoimintana -hanke

Haaga-Helia Ammatillisen opettajakorkeakoulun hanke Verkkovirta – Työn opinnollistamista verkostotoimintana saa rahoituksensa OKM:n valtakunnallisessa Korkeakoulusta työelämään -ESR-kokonaisuudesta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta. Toimintalinja on Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen. Hankkeen erityistavoite on siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen. Linkki hankkeen verkkosivuille >>

Findwork.fi -kampanja

www.findwork.fi on korkeakoulukurssien näyteikkuna. Löydä yritysprojekti @findworkfi –palvelusta.