TKI-toiminta

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta on ammattikorkeakoulujen perustehtäviä.  TKI- toimintaa tukee ja vahvistaa ammattikorkeakoulutusta ja sen sisältöjä. Ammattikorkeakoulujen tutkimus -, kehittämis- ja innovaatiotoiminta uudistaa osaamista, vastaa yhteiskunnan ja työ- ja elinkeinoelämän kehittämistarpeisiin ja alueellisiin uudistamishaasteisiin.

Ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehittämistyö on soveltavaa tutkimusta, joka perustuu käytännön kokemuksen sekä uusimman tieteellisen tiedon ja vahvan osaamisen yhteensovittamiseen. 

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta koostuu erilaisista toiminnoista riippuen sen luonteesta, laajuudesta ja yhteistyökumppanista. Useimmiten toiminta pitää sisällään erilaisia projekteja, joiden tavoitteena on tuottaa uutta tietoa, käyttäjäkokemuksia, sovelluksia, toimintamalleja, innovaatioita ja asiantuntijaosaamista. Ammattikorkeakoulujen henkilöstö ja opiskelijat ovat tiiviisti mukana tutkimus- ja kehittämistoiminnassa, jota toteutuetaan usein yhteistyössä sidosryhmien, erityisesti yritysten, kanssa.

Ammattikorkeakoulujen strategialähtöiset painoalat/vahvuusalueet. (Lähde: Kohti maailman parasta korkeakoululaitosta. Tilanne tammikuussa 2017.)

Ammattikorkeakoulut ovat valinneet omat ilmiöpohjaiset ydinosaamis- ja painopistealueensa siten, että se hyödyttää parhaalla mahdollisella tavalla vaikutusalueensa, globaalia työ- ja elinkeinoelämää sekä tukee ammattikorkeakoulun osaamisen vahvistamista ja opiskelijoiden asiantuntijaosaamisen kehittymistä (RAKE-raportti Kohti maailman parasta korkeakoululaitosta).

Projekteja ja TKI- toimintaa toteutetaan kilpailulla kansallisella ja yksityisellä TKI- rahoituksella, EU- rahoituksella sekä kansainvälisellä rahoituksella.

 

Avoin tiede ja tutkimus

ATT ammattikorkeakouluissa -Facebook-sivut >>

 

Open Access

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry antoi lokakuussa 2009 yhteisen Open Access –lausuman. Lausuman mukaisesti ammattikorkeakouluissa toimivien opettajien ja tutkijoiden edellytetään rinnakkaistallentavan tieteellisissä julkaisuissa tai korkeakoulun omissa julkaisusarjoissa julkaistut tutkimusartikkelit Theseus-julkaisuarkistoon 1.1.2010 lähtien. Lausumassa suositettiin käyttämään avointa julkaisupolitiikkaa noudattavia julkaisukanavia.  Myös aiemmin julkaistujen artikkelien rinnakkaistallentamista suositeltiin.

 

Dokumentit

Arenen TKI-esite >>

Ammattikorkeakoulujen tukimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta diasarja >>

TKI-osaajavalmennus 2016-2017 -esite >>

TKI-osaajavalmennuksen blogisivusto >>

Yrittäjyyden edistäminen on yksi keskeinen ammattikorkeakoulujen tulevaisuuden painopistealueista. Tämän työn tukemiseksi Arene on laatinut yrittäjyyssuositukset ammattikorkeakoulujen käyttöön.

Arenen yrittäjyyssuositukset >>

Arenen yrittäjyyssuositukset diasarja >>

Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyö ja yhteistyön esteet OKM-raportti

Ammattikorkeakoulujen TKI -työn ulkoinen arviointi (englanniksi): From the bottom up - Evaluation of RDI activities of Finnish Universities of Applied Sciences

KOTUMO-tiekartta 2015–2017 OKM julkaisu

Edistyksen päivät 2015 kutsukirje (pdf) >>

Tiedelehtien sopimusneuvottelut FinELib-konsortion kautta >>

 

OKM

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 1 081 000 euroa tieteen ja tutkimuksen tulosten hyödynnettävyyden ja saavutettavuuden parantamiseksi sekä avatun tiedon vaikuttavuuden lisäämiseksi innovaatiotoiminnassa. Avoin tiede ja tutkimus (ATT) on ministeriön keskeinen tiedepoliittinen kehittämiskokonaisuus.

Ammattikorkeakouluista rahoitettaviksi valittiin seuraava hanke:

Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy: Avoimuuden lisääminen korkeakoulujen käyttäjälähtöisessä innovaatioekosysteemissä (228 078 euroa)

(08.04.2015)

 

Lisätietoja ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehittämistyöstä saat ammattikorkeakoulujen omilta sivuilta >>