text

Arene

Arene, rådet för yrkeshögskolornas rektorer, fungerar som påverkare och intressebevakare inom yrkeshögskolepolitiken i Finland och Europa. Arene främjar samarbete mellan yrkeshögskolor, och är en internationell påverkare. Arene skapar förutsättningar för yrkehögskolorna att bedriva högklassig och arbetslivsinriktad högskoleutbildning samt forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet.

 

År 2017 är tyngdpunkterna för Arene att:

 

 • Öka kändheten för yrkeshögskolornas verksamhet och styrkor; Arene satsar på lobbying. I lobbyverksamheten och i kommunikationen utnyttjas RAKE-rapportens (Strukturell utveckling) resultat och huvudteman. Målsättningen är att förtydliga Arenes kärnbudskap om yrkeshögskolorna och att förstärka yrkeshögskoleverksamhetens kändhet. 

 

 • Stöda yrkeshögskolornas roll som arbetslivets- och näringslivets förnyare; Arene utreder företagssamarbetets genomslagskraft när det gäller små- och medelstora företag. Utredningen görs i samarbete med Företagarna i Finland och UNIFI. Arene gör en RAKE-utredning om yrkeshögskolornas FUI-verksamhet och dess genomslagskraft.  

 

 • Befrämja yrkeshögskolornas verksamhetsförutsättningar; Arene jobbar för utvecklingen av det finländska högskolesystemet, förstärkandet av yrkeshögskolornas finansiella ställning och för att bredda på finansieringsmöjligheterna för FUI-verksamheten. Arene deltar aktivt i utvärderingen och utvecklingen av yrkeshögskolereformen (yh-lagen och finansieringsmodellen).

 

 • Förstärka yrkeshögskolornas samarbete, fokusering och internationalisering som en del av det europeiska högskoleområdet: Arene stöder, koordinerar och främjar yrkeshögskolornas samarbete i Arenes projekt och yrkeshögskolornas expertforum. Arene är en aktiv aktör i nationella och internationella högskolenätverk (bl.a. UASnet och UAS4Europe).

   

   

  • Utveckla studentantagningen; Arene koordinerar i samarbete med yrkeshögskolorna den strukturella utvecklingen av studentantagningen 2017–2020. Målsättningen är att strömlinjeforma, klargöra och effektivera studentantagningen och göra den mer flexibel, förstärka användningen av betygsurval samt utveckla nya digitala urvalsmetoder.
  • Förstärka yrkeshögskolornas DIGI-lärande och undervisning; Arene stöder i samarbete med yrkeshögskolorna flexibla digitala studiestigar och digihögskolans verksamhetskultur och utvecklingsförutsättningar.

 

Arenes högskolepolitiska målsättningar >>

Medlemmar i Arene är yrkeshögskolornas rektorer (personmedlemmar) och yrkeshögskolornas huvudmän (understödande medlemmar).

Föreningens ärenden sköts av styrelsen som består av en ordförande och fem andra medlemmar valda vid årsmötet. Verksamhetsperioden för ordföranden och för styrelsemedlemmarna är två år.

Styrelsens sammansättning och kontakuppgifter >>
Arene rf:s stadgar >>

Arenes personmedlemmar samlas till ett gemensamt möte några gånger om året. Arenes styrelse sammanträder huvudsakligen en gång i månaden.