Internationalisering

Internationaliseringen har alltid varit en viktig del av yrkeshögskolornas verksamhet och dess roll har blivit allt mer central till följd av de utmaningar som globaliseringen har medfört. Internationaliseringen har integrerats i all verksamhet i yrkeshögskolorna och de har utarbetat egna strategier för genomförandet av internationaliseringen.

Yrkeshögskolornas internationella verksamhet och samarbete sträcker sig över hela världen, men de starkaste nätverken har naturligtvis uppstått i Europa. Ett tätt samarbete görs också i Asien, Ryssland samt i Nord- och Sydamerika.

Målet för internationell verksamhet vid yrkeshögskolorna är att öka och stödja studerandenas, lärarnas och den övriga personalens internationella kunnande. Internationell verksamhet förverkligas genom samarbete mellan utbildning, forskning, arbetsliv och samhälle. Centrala verksamhetsformer är personutbyte, utbildning på främmande språk, internationaliseringen på hemmaplan och internationella utbildnings-, forsknings- och utvecklingsprojekt.

Att utveckla ett europeiskt högskoleutbildningsområde dvs. Bolognaprocessen och åtgärder som den kräver är en viktig del av den internationella verksamheten. Att bilda ett gemensamt europeiskt högskoleutbildningsområde är ett centralt mål i Bolognaprocessen. Genom att uppnå detta mål stärks den europeiska högskoleutbildningens konkurrenskraft och attraktivitet i jämförelse med övriga världen.

Med Bolognaprocessen har man övergått bl.a. till en dualmodell i examensstruktur och från studieveckor till studiepoäng, samt börjat använda en bilaga till examensbetyg (Diploma Supplement).

Diploma Supplement (DS) är en bilaga till examensbetyg och användbar i internationellt sammanhang. Den innehåller tilläggsuppgifter om examen i fråga, läroanstalt och utbildningssystemet i landet där examensbetyget är utskrivet.

Tilläggsinformation från webbplatsen Europassi.

Europeiska unionen delar ut så kallade Diploma Supplement -stämplar till de högskolor som har använt Diploma Supplement framgångsrikt. I Finland har DS-stämpeln beviljats till följande yrkeshögskolor: Laurea, Mikkeli, Pirkanmaa, Vasa yrkeshögskola och Arcada.