Arene: Työelämä paremmin näkyviin koulutuspoliittisessa selonteossa

1864

Arene korostaa koulutuspoliittisesta selonteosta antamassaan lausunnossaan, että Suomen menestys perustuu osaamiseen ja kilpailukykyyn. Arene esittää, että jatkovalmistelussa korostetaan tasa-arvon rinnalla Suomen kilpailukykyä ja alueiden elinvoimaa, jotka lausunnolla olevassa versiossa ovat valitettavan heikosti esillä. Ammattikorkeakoulujen kannalta keskeinen pk-yrityssektori ja sen palveleminen koulutuksen ja TKI-toiminnan keinoin ei näy riittävästi selonteon linjauksissa. Myös aikuisten oppimisen ja kouluttautumisen tarpeet ovat heikosti esillä luonnoksessa selonteoksi.

Lisäksi Arene esittää lausunnossaan mm.

  • Korkeakoulutettujen osuus 25-34-vuotiaista on 2040 vuoteen ulottuvassa selonteossa oltava vähintään 60 prosenttia.
  • Korkeakoulutuksen laajentuessa toisen asteen opinnoista tarvitaan parempia oppimistuloksia.
  • Aikuisten mahdollisuuksia kouluttautua mm. korkeakoulututkintoon ei pidä heikentää.
  • Koulutuksen rakenteiden kehittämisessä on varmistettava, että erilaiset toimijat jatkossakin täydentävät toisiaan ja haastavat toisiaan kehittymään.
  • Ammattikorkeakoulut tarvitsevat resurssit ja rahoituksen laajeneviin tehtäviinsä.
  • Työelämälähtöistä alueellista TKI-toimintaa on kehitettävä osana TKI-tiekarttaa.

Lue lisää

Arenen lausunto luonnoksesta koulutuspoliittiseksi selonteoksi >>