Arene lausui kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista

Arenen esittää, että kotouttamisen palvelurakenteiden tulee perustua eri asiakasryhmät ja yksilölliset tarpeet tunnistavaan malliin. Näin varmistetaan myös korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien kotoutumisprosessia ja integroitumista yhteiskuntaan ja työmarkkinoille.

Valtaosa Suomeen opiskelemaan tulevista korkeakouluopiskelijoista olisi halukkaita myös jäämään ja työllistymään Suomeen opintojen päättymisen jälkeen. Esteenä on usein kielitaidon puute ja työelämän heikko rekytointihalukkuus. Toimia tulee tehdä myös sen eteen, että muista kuin opiskelun vuoksi maahan muuttaneiden ja maahanmuuttajataustaisten henkilöiden hakeutumista korkeakoulutuksen piiriin voitaisiin kasvattaa nykyisestä.

Lue lisää

Arenen lausunto hallituksen selonteosta kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista >>