Arene lausui rahankeräysasetuksesta

Uudessa rahankeräyslaissa on säädetty ammattikorkeakoulujen oikeudesta järjestää rahankeräys varojen hankkimiseksi ammattikorkeakoululain 4 pykälästä tarkoitetuista tehtävistä huolehtimiseen. Lain mukaan ammattikorkeakoulut tarvitsevat keräysluvan.

Lausunnolla olevassa luonnoksessa asetukseksi rahankeräyksistä esitetään rahankeräyslupahakemuksen liitteeksi otetta yhdistys- tai säätiörekisteristä, uskonnollisten yhdyskuntien rekisteristä taikka julkisoikeudellisen yhdistyksen ylläpitämästä rekisteristä.

Ammattikorkeakoulut ovat niitä koskevan lainsäädännön mukaisesti osakeyhtiöitä, joten ne on merkitty kaupparekisteriin. Ammattikorkeakoulut saavat toimilupansa valtioneuvostolta. Opetus- ja kulttuuriministeriö ylläpitää luetteloa toimiluvista. Tämä tulee huomioida asetuksessa.

Asetuksen perustelumuistiossa on todettu, että asetuksessa ei ole tarpeen säätää vuosi-ilmoituksen tarkempaa sisältöä. Rahankeräyslain mukaan ammattikorkeakoulut voivat kerätä varoja pääomittamista varten. Arene ry pitää tärkeänä, että päätös pääomittamisesta riittää vuosi-ilmoituksessa vaadituksi selvitykseksi rahankeräysvarojen käyttämisestä ilman tarvetta raportoida pääomitettujen keräysvarojen tuoton käyttämisestä.

Lausunto sisäministeriön asetuksesta rahankeräyksistä >>