Lausunnon keskeiset huomiot:

  • Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen kannattaa kulttuurialan eettistä toimintaa kehittävän toimielimen perustamista. Toimielimen toiminta-alue, -muodot ja -rooli sekä suhde muihin viranomaistahoihin tulee kuitenkin olla selkeästi määritelty ja rajattu.
  • Taiteen edistämiskeskus Taike on luonteva sijoituspaikka toimielimelle, mutta sen tulee pystyä olemaan Taikesta erillinen ja itsenäinen, jotta toimielin voi tarkastella koko toimialaa kriittisesti.
  • Arene näkee, että eettisen toimielimen tulisi olla ennen kaikkea alan sisäinen ennalta ehkäisevä, neuvoa-antava – tavoitteita, linjauksia, toimintaperiaatteita, ohjeita ja koulutusta tarjoava – toimija ja yhteiskunnallinen keskustelija.
  • Mikäli toimielimelle tulisi jälkikäteinen valvonta- ja kannanottomahdollisuus, tulee asioiden käsittelyn olla siltä osin julkista, että kanteluihin liittyvillä osapuolilla on tieto toisistaan.
  • Eettisen toimielimen ei tulisi muodostua lausunnoillaan tai päätöksillään yksittäisten toimijoiden avustuspäätöksiin vaikuttavaksi elimeksi.
  • Toimielimen rahoitus tulisi tapahtua suoraan erillisenä valtion rahoituksena siten, että sitä ei vähennetä emo-organisaation (esim. Taike) budjettirahoituksesta.

Arenen lausunnon valmistelusta on vastannut ammattikorkeakoulujen kulttuurialan verkosto.

Arenen lausunto kulttuurin alan eettisestä toimielintä koskevasta selvityksestä >>