Hallituksen esitys laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

1432

Lausuntopyyntö yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry (myöhemmin Arene) kiittää lausuntopyynnöstä ja esittää lausuntonaan seuraavaa:

Hallituksen esitys liittyy ammatillisen peruskoulutuksen ja ammatillisen aikuiskoulutuksen uudistamista koskevien lakien yhdistämiseen ammatillisen koulutuksen reformia tukevaksi.

Arene korostaa, että ammatillisen koulutuksen tulee tuottaa myös jatkossa riittävät jatkoopintovalmiudet korkeakouluopintoihin. Ammatillisen koulutuksen merkitys erityisesti ammattikorkeakoulujen kannalta on erittäin tärkeä elinikäisen oppimisen ja työelämälähtöisen osaamisen näkökulmasta.

Arene pitää lakiesitystä kannatettavana osana toisen asteen ammatillisen koulutuksen uudistamista. Arene huomauttaa, että uudistuksessa tulee turvata se, että opiskelijat saavat
tarvittavat valmiudet korkeakouluopintoihin. Tämä vaatii osaamisen vertailukelpoista tunnistamista yleissivistävän koulutuksen kanssa.

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry

Arene ry
Tapio Varmola
puheenjohtaja

Arene ry
Riitta Rissanen
toiminnanjohtaja

Arenen lausunnot (pdf) >>