HE 19/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 5 luvun 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

3447

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry (myöhemmin Arene) kiittää lausuntopyynnöstä ja esittää lausuntonaan seuraavaa:

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettua lakia väliaikaisesti siten, että vuonna 2017 työvoimakoulutuksena voitaisiin hankkia korkeakoulututkintoon johtavia opintoja uuden korkeakoulututkinnon suorittamiseksi henkilöasiakkaalle, joka on jo aiemmin suorittanut korkeakoulututkinnon. Esityksen tavoitteena on työllisyyden edistäminen ja osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen erityisesti kasvavilla toimialoilla.

Arene kannattaa lakiesitystä. Muuntokoulutustyyppisen työvoimakoulutuksen avulla luodaan korkeakoulutetuille edellytykset täydentää ja vahvistaa osaamistaan joustavasti muuttuvia työvoimatarpeita vastaavasti. Tämä edistää korkeakoulutettujen työllistymistä ja osaamisen hyödyntämistä muuttuvilla työmarkkinoilla. Esitys tukee myös työttömien korkeakoulutettujen yrittäjyyttä, sekä mahdollisuuksia uudistaa kysyntä- ja tarvelähtöistä korkeakoulutukseen perustuvaa osaamista.

Yhteiskunnan kannalta esitys parantaa korkeakoulutettujen työllisyyttä, ja vastaa joustavasti työelämän alueellisiin, vaihteleviin rakennemuutoksiin ja työvoiman kysyntään.

Arene esittää harkittavaksi, että lakiesitys saatettaisiin voimaan toistaiseksi voimassa olevaksi.

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry

Tapio Varmola
puheenjohtaja

Riitta Rissanen
toiminnanjohtaja

Arenen lausunto (pdf) >>