Lausunto aikuiskoulutusetuuksista annetun lain muuttamisesta

2006

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry huomauttaa, että aikuiskoulutustuen myöntämisen perusteet eivät ole linjassa korkeakoulujen rahoitusmallissa vaadittavan opintojen etenemisen kanssa. 

Aikuiskoulutustuen myöntämisen edellytyksenä opiskelijalta edellytetään 4 tai 2 opintopistettä tukikuukautta kohti riippuen opintovapaan aiheuttamasta ansionmenetyksestä. Tämä vaatimus ei vastaa korkeakouluilta vaadittavaa tutkinnon suorittamisen nopeutta. Vuoden 2021 alusta voimaan tulevan uuden ammattikorkeakoulujen (ja yliopistojen) rahoitusmallin mukaan tutkinnon suorittamisesta saatava rahoitus pienenee, mikäli opiskelija ei valmistu määräajassa. Määräajassa valmistuminen edellyttää 60 opintopisteen suorittamista opintovuoden aikana. 

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi aikuiskoulutusetuuksista annetun lain muuttamisesta >>