Lausuntopyyntö Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain 17 §:n muuttamisesta

3734

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry kiittää eduskunnan sivistysvaliokuntaa lausuntopyynnöstä koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain 17 §:n muuttamisesta.

Arene pitää ylioppilastutkinnon järjestämistä koskevan lain uudistamista selkeyttävänä ja myönteisenä.

  1. Korkeakoulutuksen kansainvälinen ulottuvuus lisääntyy ja on entistä tärkeämpää varmistaa samantasoisten tutkintojen mahdollisimman vaivaton hyödynnettävyys Suomen koulutusjärjestelmässä.
  2. Lakiesitys voi parhaimmillaan selkeyttää ja yhdenmukaistaa korkeakoulujen (ammattikorkeakoulut, yliopistot) opiskelijavalintaprosesseja, kun eri tutkinnot tulevat mahdollisimman vertailukelpoisiksi. Korkeakoulut päättäisivät myös jatkossa siitä, miten uuden tutkinnon arvostelu suhteutetaan ylioppilastutkinnon arvosanoihin.
  3. Arene korostaa, että jatkossakin on tärkeä pitää kiinni suomalaisen koulutusjärjestelmän vahvuutena olevista ammatillisista opintopoluista, joista on lakisääteisesti yhdenvertainen mahdollisuus edetä korkeakouluopintoihin. Arene pitää yleisesti tärkeänä, että opiskelijoiden kansainvälisen liikkumisen mahdollisuuksia edistetään, kuten hallituksen esityksessä on ansiokkaasti tehty. Erityisesti Euroopan unionin sisäinen liikkuvuus lisääntyy. Lainsäädännön ei tule rajoittaa sen tarjoamia mahdollisuuksia, joka palvelee myös Suomen kansainvälistymistä.

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry

Tapio Varmola
puheenjohtaja

Riitta Rissanen
toiminnanjohtaja

Arenen lausunto (pdf) >>